Simpson, James Thomas

Birth Name Simpson, James Thomas
Gender male

Families

Married Wife Minor, Frances Iowa
  Children Simpson, I'Della

Pedigree

Simpson, James Thomas
Minor, Frances Iowa